Ochrana osobných údajov

1. Definícia


1.1 Pre účely týchto pravidiel ochrany osobných údajov majú nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam:
1.1.1 “GDPR” - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov;
1.1.2 “Internetové stránky” - internetové stránky dostupné na one2onediet.sk;
1.1.3 “Občiansky zákonník” - zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení;
1.1.4 “Objednávka“ - proces umožňujúci online objednanie tovaru na internetovej adrese: mojplan.one2onediet.sk/eshop;
1.1.5 “Pravidlá” - tieto pravidlá ochrany osobných údajov;
1.1.6 “Registrácia” - proces potrebný pre možnosť objednávania Tovaru cez Internetové stránky, ktorý je možné realizovať prostredníctvom vyplnenia registračného formulára na Internetových stránkach. Po vyplnení registračného formulára bude Dotknutá osoba kontaktovaná odborným poradcom spolupracujúcim s Predávajúcim v rámci konceptu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan (viď čl. 6.1.1 Podmienok) a v spolupráci s odborným poradcom následne dôjde k dokončeniu Registrácie, vďaka čomu  Dotknutá osoba získa možnosť objednávať Tovar online prostredníctvom Objednávky;
1.1.7 “Prevádzkovateľ” - v súlade s čl. 4 bod 7 GDPR - CWP výživové poradenství s.r.o., so sídlom Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, IČ: 24231371, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 200621, email: oou@cwp.cz;
1.1.8 “Dotknutá osoba” - identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba v zmysle GDPR, ktorej osobné údaje sú spracuvávané Prevádzkovateľom (návštevník internetovej stránky one2onediet.sk);
1.1.9 “Zákon o elektronických komunikáciách” - zákon č. 351/2011 Zb., o elektronických komunikáciách, v platnom znení;
1.1.10 “Zákon o informačnej spoločnosti” - zákon č. 22/2004 Zb., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.; a
1.1.11 “Tovar” - tovar (hnuteľné veci) ponúkaný na predaj Dotknutej osobe po dokončení Registrácie prostredníctvom Objednávky.


2. Úvodné ustanovenie


2.1 Pravidlá vás informujú o spôsobe a rozsahu spracuvávania vašich osobných údajov a o vašich právach.
2.2 Ako Prevádzkovateľ spracovávame iba osobné údaje, ktoré sme získali v súlade s GDPR, pričom tieto osobné údaje zhromažďujeme a spracuvávame výhradne podľa Pravidiel v súlade s GDPR. Vaše osobné údaje spracuvávame iba zákonným a transparentným spôsobom za dodržania podmienok minimalizácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú spracuvávané.
2.3 Všetky osobné údaje spracovávame strojovo (automatizovane) prostredníctvom počítačov a počítačových programov.
2.4 V rámci spracuvávania vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu v zmysle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
2.5 Vaše osobné údaje nespracuvávame pre účely vedeckého alebo historického výskumu. 
2.6 V súvislosti s ochranou osobných údajov poverila naša spoločnosť Mgr. Martina Chocholouška, email: poverenec@cwp.cz, ako poverenca pre ochranu osobných údajov.


3. Aké osobné údaje spracuvávame

3.1 Spracuvávame výhradne osobné údaje, ktoré od Vás ako Dotknutej osoby získame prostredníctvom Prihlášky, Registrácie a užívania Internetových stránok, a to:
3.1.1 odoslaním objednávky Tovaru prostredníctvom Objednávky; 
3.1.2 vyplnením emailu do kolónky žiadosti o zasielanie newsletteru (obchodných aktualít) Prevádzkovateľa; a
3.1.3 účasťou v súťaži alebo v inej marketingovej akcii Prevádzkovateľa.
3.2 Spracuvávame nasledujúce osobné údaje:
3.2.1 meno a priezvisko;
3.2.2 telefónne číslo;
3.2.3 emailová adresa;
3.2.4 adresa pobytu (bydlisko);
3.2.5 číslo bankového účtu; a
3.2.6 IP adresa.


4. Za akými účelmi osobné údaje spracuvávame


4.1 Osobné údaje spracuvávame za nasledujúcimi účelmi:
4.1.1 plnenie zmluvného vzťahu – za týmto účelom vyžadujeme (i) meno a priezvisko, (ii) telefónne číslo, (iii) adresu pobytu, (iv) emailovú adresu a (v) číslo bankového účtu;
4.1.2 štatistické účely pre zlepšenie našich služieb – za týmto účelom spracuvávame (i) údaje o návštevnosti Internetových stránok, (ii) čas strávený na Internetových stránkach, (iii) typ zariadenia Dotknutej osoby a (iv) IP adresu;
4.1.3 zasielanie obchodných aktualít a ponuka našich produktov alebo služieb (newsletter) – za týmto účelom spracuvávame (i) emailovú adresu, (ii) históriu objednávok Tovaru a (iii) meno a priezvisko;
4.1.4 naše oprávnené záujmy Prevádzkovateľa – spracuvávanie v nevyhnutnom rozsahu za účelom zaistenia našej účinnej obhajoby, našej evidencie, skvalitňovania našich služieb, nášho priameho marketingu (vo vzťahu k naším zákazníkom) a dôvodnej ochrany našich záujmov (ochrana proti podvodom a útokom na technické zabezpečenie Internetových stránok);
4.1.5 plnenie zákonných povinností – niektoré vaše osobné údaje budeme potrebovať pre daňové a účtovnícke účely, v prípadoch kedy sme povinní tieto údaje poskytovať orgánom verejnej moci.


5. Doba, počas ktorej budeme osobné údaje uchovávať


5.1 Osobné údaje spracuvávame za účelmi podľa čl. 4.1.1 a4.1.2 Pravidiel a uchovávame ich po dobu štyroch (4) rokov od realizácie (dokončenia) poslednej časti zmluvného vzťahu, ak právny predpis nevyžaduje dlhšie uchovanie.
5.2 Osobné údaje spracuvávame za účelmi podľa čl. 4.1.3 Pravidiel a uchovávame ich, kým nás neinformujete, že s týmto spôsobom spracuvávania nesúhlasíte, alebo sa neodhlásite z odberu newsletteru prostredníctvom odkazu prítomného v obdržanej emailovej správe.
5.3 Osobné údaje spracuvávame za účelmi podľa čl. 4.1.4 Pravidiel a uchovávame ich po dobu štyroch (4) rokov od uplynutia záručnej doby na Tovar alebo od dokončenia príslušného zmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, kedy sa táto lehota v prípade sporu (súdneho aj mimosúdneho) primerane predĺži.
5.4 Osobné údaje spracuvávame za účelmi podľa čl. 4.1.5 Pravidiel a uchovávame ich po dobu desiatich (10) rokov od doby ich získania.
5.5 Po ukončení doby uchovávania (retenčnej doby) osobné údaje zlikvidujeme.


6. Kto pre nás osobné údaje spracuváva


6.1 Osobné údaje pre nás spracovávajú nasledujúce subjekty: 
6.1.1 naši odborní poradcovia, zoznam ktorých je uvedený na https://www.one2onediet.sk/poradenske-centra;
6.1.2 prevádzkovateľ služieb umožňujúcich prevádzku a fungovanie Internetových stránok - Apps Dev Team s.r.o. (IČ: 24701009) a Zásilkovna s.r.o. (IČ: 28408306);
6.1.3 prevádzkovateľ cloudového úložiska - Apps Dev Team s.r.o. (IČ: 24701009);
6.1.4 prevádzkovateľ emailovej služby - Apps Dev Team s.r.o. (IČ: 24701009), Sparkpost (https://www.sparkpost.com/); 
6.1.5 prevádzkovateľ mailingovej služby (rozosielanie newsletterov) - https://mailchimp.com/; a https://ecomail.com/; a
6.1.6 Mgr. Denisa Krumlová (marketing) IČ: 03730395, Ing. Lukáš Vrána (výživa) IČ: 75518091, HERO služby s.r.o. (účtovníctvo) IČ: 036 45 061, Ing. Luboš Moravec (konzultant) IČ: 464 90 485.
6.2 Osobné údaje môžu byť predané do tretích zemí mimo EÚ alebo medzinárodným organizáciám iba v prípade, že tato tretí strana bude splňovať priemernou úroveň ochrany v súlade s GDPR.


7. Ako osobné údaje zabezpečujeme


7.1 Prijali sme všetky potrebné technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia na dostatočné zabezpečenie vašich osobných údajov s ohľadom na ich dôvernosť, integritu a dostupnosť. 
7.2 K osobným údajom majú prístup iba osoby, ktoré sme k tomu poverili.


8. Prečo vám môžeme zasielať obchodné aktuality (newsletter)


8.1 Sme oprávnení vám posielať novinky a iné obchodné aktuality súvisiace s Internetovými stránkami a Tovarom na vašu emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri vyplnení Prihlášky, Registrácie, v objednávke Tovaru alebo prostredníctvom ktorej ste sa prihlásili k odberu nášho newsletteru. Zasielanie obchodných aktualít sa riadi § 62 odst. 3 Zákona o elektronických komunikáciách. Ďalšie zasielanie obchodných aktualít môžete samozrejme kedykoľvek odmietnuť – napríklad kliknutím na odhlasovací odkaz v samotnej emailovej obchodnej aktualite.


9. Vaše práva ako práva Dotknutých osôb


9.1 Keďže spracuvávame vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:
9.1.1 právo na prístup k svojím osobným údajom (čl. 15 GDPR);
9.1.2 právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR);
9.1.3 právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR);
9.1.4 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR);
9.1.5 právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR); a
9.1.6 právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 GDPR).
9.2 V prípade žiadosti o vymazanie osobných údajov môžeme vašej žiadosti vyhovieť iba v prípade, keď náš záujem ako Prevádzkovateľa nebude prevažovať nad vaším záujmom ako Dotknutej osoby.
9.3 Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (ak je zákonným dôvodom spracúvania) so spracúvaním svojich osobných údajov písomne alebo elektronicky na našu adresu alebo email.
9.4 V prípade dôvodných pochybností nad dodržiavaním našich povinností Prevádzkovateľa riadne spracovávať vaše osobné údaje, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Poprípade sa môžete obrátiť aj na príslušný súd.


10. Ako používame súbory cookies


10.1 Súbormi cookies sa rozumejú krátke textové súbory odoslané internetovou stránkou a stiahnuté vaším internetovým prehliadačom. Tieto súbory umožňujú internetovým stránkam zaznamenať informácie o tom, že ste danú internetovú stránku navštívili a vaše užívateľské nastavenia (napr. jazyk). Vďaka takto získaným informáciám sa môže internetová stránka prispôsobiť vaším preferenciám a zlepšiť tak užívateľskú skúsenosť s jej používaním.
10.2 Prosím vezmite na vedomie, že Internetové stránky súbory cookies používajú. O tomto sme povinní vás informovať v súlade s § 56, §57 Zákona o elektronických komunikáciách.
10.3 Súbory cookies používame k získaniu údajov o chovaní návštevníkov Internetových stránok za účelom zlepšenia našich služieb. Internetové stránky je súčasne možné prehliadať aj v režime, keď niektoré alebo všetky súbory cookies nebudú povolené. Tento režim je možné aktivovať odpovedajúcim nastavením vášho internetového prehliadača. Eventuálnym zablokovaním cookies nevyhnutných pre riadny chod Internetových stránok môže ale dôjsť k narušeniu ich funkčnosti.
10.4 Cookies využívame za účelom personalizácie obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych sietí a analýzy návštevnosti Internetových stránok. Tieto informácie potom zdieľame s našimi obchodnými partnermi. Cookies sa v uvedenom rozsahu spracuvávajú na základe vášho súhlasu, ktorý predstavuje nastavenie vášho internetového prehliadača a prehľadávania Internetových stránok. Súhlas s použitím cookies môžete kedykoľvek odvolať pomocou zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača. Nižšie uvádzame našich obchodných partnerov, s ktorými informácie zdieľame:
10.4.1 Google;
10.4.2 Facebook;
10.4.3 Twitter;
10.4.4 Instagram;
10.4.5 naši odborní poradcovia, ktorých zoznam je uvedený na https://www.one2onediet.sk/poradenske-centra;
10.4.6 Zoznam.sk a
10.4.7 KNOWMEDIA s.r.o., sídlem Rybalkova 375/59, Vršovice, 101 00 Praha 10, ktoré pre nás nastavuje reklamné systémy a spracuváva cookies.
10.5 Na Internetových stránkach používame nasledujúce súbory cookies:
10.5.1 Dočasné súbory cookies - jedná sa o dočasné súbory, ktoré umožňujú monitorovať aktivitu Dotknutých osôb na Internetových stránkach a po zatvorení okna internetového prehliadača sú vymazané. 
10.5.2 Trvalé súbory cookies - jedná sa o trvalé súbory, ktoré vás umožňujú identifikovať pri opakovanom prehliadaní Internetových stránok a zlepšujú tak vašu užívateľskú skúsenosť, pretože sa Internetové stránky prispôsobia vaším preferenciám. Tieto cookies súbory je možné kedykoľvek vymazať v nastavení vášho internetového prehliadača.


11. Záverečné ustanovenia


11.1 Používaním Internetových stránok, dokončením Prihlášky, Registrácie a/alebo vykonaním objednávky Tovaru potvrdzujete, že ste sa s Pravidlami riadne zoznámili a nemáte k nim výhrady.
11.2 Pravidlá môžu byť predmetom jednostranných zmien Prevádzkovateľa. Na Internetových stránkach bude vždy uvedená aktuálna verzia Pravidiel. O prípadných zmenách Pravidiel vás budeme informovať prostredníctvom emailu.
Účinnosť Pravidiel nastáva dňom 22. 3. 2022

Objednajte sa na nezáväznú vstupnú konzultáciu zadarmo ešte dnes!

Dohodnite si nezáväznú konzultáciu zadarmo ešte dnes!

Mám záujem o konzultáciu

Dohodnite si nezáväznú
konzultáciu zadarmo

Nepodarilo sa odoslať formulár.
1Vyplňte formulár
2Zavoláme vám
3Spolukiladolu!

Používate zastaraný prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.