Všeobecné obchodné podmienky e‑shop one2onediet.sk

 Všeobecné obchodné podmienky pre online objednávanie tovaru na internetovej adrese mojplan.one2onediet.sk/eshop prevádzkovanej spoločnosťou CWP výživové poradenství s.r.o., so sídlom Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, IČ: 24231371.


1. ÚVODNÉ USTANOVENIE


1.1 Pre účely týchto obchodných podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam:
1.1.1 “Internetové stránky” - internetová aplikácia dostupná na internetovej adrese mojplan.one2onediet.sk/eshop, ktorá umožňuje online objednanie Tovaru Kupujúcim;
1.1.2 “Košík” - funkcionalita Internetových stránok automaticky generovaná v reakcii na akcie Kupujúceho v užívateľskom prostredí, ktorá zobrazuje druh a množstvo Tovaru vybraného Kupujúcim;
1.1.3 “Kupujúci” - spotrebiteľ (nepodnikateľ - fyzická osoba) zamýšľajúci s Predávajúcim uzatvoriť Zmluvu, ktorý dokončil proces Registrácie a hodlá objednať Tovar mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti či mimo rámec výkonu svojho povolania;
1.1.4 “Občiansky zákonník” - zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení;
1.1.5. “Objednávka” - formulár zobrazený Kupujúcemu po vložení Tovaru do Košíka, ktorý je bližšie opísaný v čl. 3.1 Podmienok;
1.1.6 “Podmienky” - tieto obchodné podmienky Predávajúceho, ktorými sa riadi používanie Internetových stránok a predaj Tovaru pre Kupujúceho;
1.1.7 “Predávajúci” - CWP výživové poradenství s.r.o., so sídlom Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, Česká republika, IČ: 24231371, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 200621;
1.1.8 “Registrácia” - proces potrebný pre možnosť objednávania Tovaru cez Internetové stránky, ktorý je možné realizovať prostredníctvom vyplnenia registračného formulára na Internetových stránkach. Po vyplnení registračného formulára bude Dotknutá osoba kontaktovaná odborným poradcom spolupracujúcim s Predávajúcim v rámci konceptu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan a v spolupráci s odborným poradcom následne dôjde k dokončeniu Registrácie, vďaka čomu Dotknutá osoba získa možnosť objednávať Tovar online prostredníctvom Objednávky;
1.1.9 “Reklamácia” - uplatnenie nároku z vád Tovaru Kupujúcim podľa čl. 8.4 Podmienok
1.1.10 “Zmluva” - kúpna zmluva v zmysle § 588 a násl. Občianskeho zákonníka, ktorá bude uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe objednania Tovaru;
1.1.11 “Spotrebiteľský zákon 1” - zákon č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a “Spotrebiteľský zákon 2” - zákon č.  102/2014 Zb., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho;
1.1.12 “Tovar” – tovar (hnuteľné veci) zobrazené prostredníctvom Internetových stránok spolu s popisom jeho vlastností, ktoré Predávajúci ponúka na predaj (uzatvorenie Zmluvy) Kupujúcemu.


2. Úvodné ustanovenia a informácie pre spotrebiteľa


2.1 Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzatvoriť aj v slovenskom jazyku. Tovar je možné dodať aj v rámci Slovenskej republiky.
2.2 Internetové stránky nie sú určené pre právnické osoby či osoby, ktoré jednajú pri objednávaní Tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojho samostatného povolania. Takéto Objednávky Tovaru nebudú Predávajúcim akceptované.
2.3 Kupujúci a Predávajúci spolu môžu uzatvoriť dohodu, ktorej obsah sa môže líšiť od Podmienok alebo Zmluvy.
2.4 Podmienky môžu byť predmetom zmien zo strany Predávajúceho. Prípadné zmeny Podmienok nebudú mať vplyv na právne pomery medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.
2.5 Ceny Tovaru sú uvádzané vrátane DPH so všetkými zákonnými poplatkami a zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na Internetových stránkach.
2.6 Náklady na dodanie Tovaru sa líšia podľa metódy dopravy a spôsobu úhrady zvolených Kupujúcim postupom podľa čl. 3.1 Podmienok. Súčasťou dohodnutej ceny za Tovar a nákladov na jeho dodanie nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Kupujúci vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti s úhradou dohodnutej ceny za Tovar, kedy tieto náklady hradí výhradne Kupujúci.
2.7 S ohľadom na unikátne vlastnosti Tovaru a zaistenie správneho nakladania je pre možnosť uzatvorenia Zmluvy potrebné najskôr dokončiť proces Registrácie, na základe ktorého bude následne Kupujúci kontaktovaný obchodným partnerom Predávajúceho.
2.8 Predávajúci využíva možnosť mimosúdneho vybavenie sťažností od Kupujúcich v súlade s čl. 11.3 Podmienok.
2.9 V rámci Registrácie je daná osoba za účelom splnenia definície Kupujúceho (iba osoby s dokončenou Registráciou) povinná uvádzať pravdivé údaje. 


3. Uzatvorenie Zmluvy


3.1 Ak sa Kupujúci rozhodne Tovar objednať, vloží ho do Košíka prostredníctvom tlačidla “DO KOŠÍKA” alebo grafickej ikony zobrazujúcej košík. Následne sa Kupujúcemu zobrazí formulár Objednávky obsahujúci predovšetkým nasledujúce informácie:
3.1.1 identifikačné údaje Kupujúceho;
3.1.2 objednaný Tovar;
3.1.3 spôsob úhrady Kúpnej ceny; a 
3.1.4 spôsob dodania objednávaného Tovaru spolu s informáciou o nákladoch spojených s takýmto dodaním.
3.2 V rámci formulára Objednávky Kupujúci zvolí ním vybratý spôsob úhrady ceny za Tovar a spôsob dopravy Tovaru. Pred odoslaním Objednávky stlačením tlačidla “ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU” má Kupujúci možnosť skontrolovať a meniť jej obsah či vyplnené údaje.
3.3 Kupujúci je povinný vyplniť všetky údaje a informácie v Objednávke úplne a pravdivo. Údaje uvedené v Objednávke sú Kupujúcim od Predávajúceho považované za správne.
3.4 Po uzatvorení Zmluvy pošle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú v formulári Objednávky potvrdenie o prijatí Objednávky.
3.5 Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru Tovaru (jeho množstve, cene alebo predpokladaných nákladoch za dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napr. prostredníctvom telefónu alebo emailu).
3.6 Zmluva na Tovar vložený Kupujúcim do Košíka, v množstve objednanom postupom uvedeným v čl. 3.1 Podmienok a stlačením tlačidla “ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU”, je uzatvorená v momente doručenia potvrdenia o prijatí Objednávky na email Kupujúceho v súlade s čl. 3.4 Podmienok.
3.7 Kupujúci pri uzatváraní Zmluvy súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady za úhradu kúpnej ceny Tovaru) bude znášať sám Kupujúci.
3.8 Zobrazenie Tovaru na Internetových stránkach má iba informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť ohľadne tohto tovaru Zmluvu. 
3.9 Pre odstúpenie od Zmluvy platí čl. 5 Podmienok.


4. Platobné podmienky a dodanie Tovaru


4.1 Cenu za Tovar uhradí Kupujúci spôsobom zvoleným podľa čl. 3.2 Podmienok.
4.2 Na základe uzatvorenia zmluvy podľa čl. 3.6 Podmienok je Kupujúci povinný uhradiť cenu za objednané množstvo Tovaru a uhradiť Predávajúcemu takisto náklady spojené so zabalením a dodaním Tovaru spôsobom zvoleným Kupujúcim, a to vo výške zobrazenej v formulári Objednávky. Presný spôsob zabalenia Tovaru určuje Predávajúci. Spôsob dodania Tovaru volí Kupujúci postupom uvedeným v čl. 3.2 Podmienok. 
4.3 Ak budú so spôsobom platby zvolenej Kupujúcim v rámci formulára Objednávky spojené dodatočné náklady, ktoré budú v formulári zobrazené, tieto hradí Kupujúci. V prípade platby bankovým prevodom je Kupujúci povinný uviesť variabilný symbol podľa inštrukcií Predávajúceho.
4.4 Predávajúci je oprávnený poskytnúť Kupujúcemu zľavu na cenu Tovaru. Prípadné zľavy z ceny Tovaru nie je možné vzájomne kombinovať.
4.5 Tovar bude dodaný v primeranej lehote. Dodacie lehoty Tovaru uvedené v rámci rozhrania Internetových stránok alebo v formulári Objednávky sú iba orientačné.
4.6 Faktúra za Tovar bude Predávajúcemu zaslaná Kupujúcim v elektronickej podobe na jeho email uvedený v rámci formulára Objednávky popísaným v čl. 3.1 Podmienok. Relevantný doklad o kúpe bude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.Z o DPH, resp. zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní el. Registračnej pokladnice a Kupujúci ho obdrží formou odkazu na stiahnutie alebo ako prílohu emailu. Kupujúci s týmto súhlasí.
4.7 Ak Predávajúci spoločne s Tovarom poskytne Kupujúcemu darček, je príslušná darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, a to, že ak dôjde k zániku Zmluvy, zaniká predmetnej darovacej zmluve účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s Tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
4.8 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktoré je predmetom Zmluvy, prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Tovaru Kupujúcim.
4.9 Predávajúci si vyhradzuje svoje vlastnícke právo na Tovar až do momentu jeho úplného zaplatenia Kupujúcim.


5. Odstúpenie od Zmluvy


5.1 S výnimkou prípadov uvedených v čl. 5.2 Podmienok má Kupujúci v súlade s ustanovením § 7 Spotrebiteľského zákona 2 právo od Zmluvy odstúpiť zaslaním odstúpenia na adresu sídla Predávajúceho na vlastné náklady Kupujúceho, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade dodania väčšieho množstva Tovaru alebo niekoľkých rôznych položiek v rámci Objednávky, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Lehota v predchádzajúcej vete je dodržaná, ak je odstúpenie od Zmluvy odoslané v posledný deň uvedenej lehoty.
5.2 V súlade s ustanovením § 7 odst. 6 Spotrebiteľského zákona 2 nie je možné okrem iného odstúpiť od Zmluvy v prípade dodania:
5.2.1 Tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu;
5.2.2 Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, rovnako ako aj Tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
5.2.3 Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
5.2.4 zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil; a
5.2.5 novín, periodík alebo časopisov.
5.3 V prípade existencie práva Kupujúceho od Zmluvy odstúpiť podľa čl. 5.1 Podmienok, má zhodné právo aj Predávajúci. Toto právo Predávajúceho trvá až do doby prevzatia Tovaru Kupujúcim. V prípade odstúpenia Predávajúceho od Zmluvy podľa článku 5. Podmienok je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu Tovaru bezhotovostne na bankový účet Kupujúceho. V prípade súhlasu Kupujúceho môže Predávajúci vrátiť peňažné prostriedky aj iným spôsobom. Podmienkou vrátenia peňažných prostriedkov je preukázanie o odoslaní Tovaru (ohľadne ktorého nastalo odstúpenie od Zmluvy) Kupujúcim.
5.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 5.1 Podmienok sa Zmluva od začiatku ruší a Kupujúci je povinný Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy Tovar vrátiť jeho zaslaním na adresu Predávajúceho, jeho predaním v sídle Predávajúceho alebo na adrese poradne odborného poradcu Predávajúceho, u ktorého je Kupujúci registrovaný. Náklady spojené s vrátením Tovaru v prípade odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy nesie Kupujúci, a to aj v tom prípade, keď Tovar pre jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom štandardnej poštovnej služby.
5.5 V prípade, že Kupujúci od Zmluvy odstúpi v súlade s čl. 5.1 Podmienok a vráti daný Tovar poškodený, opotrebovaný, alebo bude Tovar bez originálneho označenia (ceduľky, nálepky, popisu apod.), je Kupujúci povinný Predávajúcemu nahradiť náklady spojené s uvedením Tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci ďalej zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania či manipulácie s Tovarom zo strany Kupujúceho, ktoré bolo v rozpore s povahou a vlastnosťami daného Tovaru. Nárok na úhradu škody vzniknutej na Tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny Tovaru.
5.6 Na Odstoupení od smlouvy SK.docx je k dispozícii ku stiahnutiu vzorový formulár, ktorý môže byť použitý Kupujúcim na odstúpenie od Zmluvy podľa čl. 5.1 Podmienok. Odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci doručiť na adresu sídla Predávajúceho alebo na email: objednavky@cwp.cz.
6.  Záruka spokojnosti
6.1. Kupujúci je oprávnený vrátiť Tovar Predávajúcemu, a to do 30 dní od jeho prevzatia, za predpokladu, že je Tovar nepoškodený v originálnom obale, a ak sa jedná o Tovar určený k spotrebe, je spotrebovaný najviac do jednej polovice. Spôsobom podľa predchádzajúcej vety je Kupujúci oprávnený vrátiť najviac jedno balenie od daného druhu Tovaru v priebehu jedného roku.
6.2. Tovar musí byť v lehote podľa čl. 6.1 Podmienok Predávajúcemu doručený, a to na miesto, z ktorého bol tovar odoslaný (prevádzka, sklad); ak nie je takéto miesto zreteľné a jasné zo sprievodnej dokumentácie v rámci zásielky, vráti Kupujúci Tovar na adresu Predávajúceho.
6.3. Kupujúci je povinný označiť vrátený Tovar v sprievodnej správe slovami „vratka z dôvodu záruky spokojnosti“ alebo slovami rovnakého významu a uvedie aj číslo svojho bankového účtu za účelom vrátenia kúpnej ceny Tovaru; v opačnom prípade nejde o vrátenie Tovaru podľa tohto čl. 6. a bude sa postupovať tak, ako keby Kupujúci uplatnil Reklamáciu podľa čl. 8. Podmienok.
6.4. Riadnym vrátením Tovaru podľa čl. 6.1 až 6.3 Podmienok sa Zmluva ruší. Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu Tovaru, a to na bankový účet Kupujúceho uvedeného v sprievodnej správe podľa čl. 6.3 Podmienok.


7. Užívanie Internetových stránok


7.1 Predávajúci má právo Internetové stránky a ich rozhranie ľubovoľne upravovať a meniť. Predávajúci má ďalej právo obmedziť, odstrániť alebo prerušiť akúkoľvek funkcionalitu Internetových stránok na nevyhnutne dlhú dobu z dôvodu údržby, technických úprav nebo iného dôvodu.
7.2 Pri používaní Internetových stránok je Kupujúci povinný dodržovať platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. V prípade ich porušenia je Kupujúci povinný nahradiť prípadnú ujmu v plnom rozsahu.
7.3 V prípade, že ceny Tovaru uvedené na Internetových stránkach budú napríklad vplyvom technickej chyby v očividnom nepomere k obvyklej cene za obdobný Tovar na trhu, nemá Predávajúci povinnosť za takúto kúpnu cenu Tovar dodať. V takomto prípade kontaktuje Predávajúci Kupujúceho a informuje ho o skutočnej cene daného Tovaru a Kupujúci sa bude môcť rozhodnúť, či Tovar za skutočnú cenu prijme. V opačnom prípade bude Zmluva od začiatku zrušená.
7.4 Fotografia Tovaru v rámci rozhrania Internetových stránok môžu byť ilustratívne alebo skreslené v dôsledku použitého technického vybavenia. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne Tovaru a jeho podoby je Kupujúci povinný kontaktovať Predávajúceho.


8. Reklamačný poriadok


8.1 Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými právnymi predpisy - predovšetkým príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa ďalej riadia aj Spotrebiteľským zákonom 1 a Spotrebiteľským zákonom 2.
8.2 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar nebude mať pri prevzatí vady.
8.3 Tovar je považovaný za dodaný bez vád, ak:
8.3.1 má vlastnosti dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim a ak takáto dohoda nebola uzatvorená, má Tovar vlastnosti popísané Predávajúcim v rámci prezentácie Tovaru na Internetových stránkach alebo sú očakávané s ohľadom na povahu a druh Tovaru;
8.3.2 sa hodí k obvyklému účelu s ohľadom na povahu a druh Tovaru;
8.3.3 je v odpovedajúcom množstve a miere;
8.3.4 je v odpovedajúcej kvalite a prevedení; a
8.3.5 vyhovuje požiadavkám príslušných právnych predpisov.
8.4 V prípade, že Tovar bude vykazovať pri prevzatí Kupujúcim vady, má Kupujúci nižšie uvedené práva:
8.4.1 Kupujúci má právo žiadať odstránenie vady alebo dodanie nového Tovaru bez vád, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Ak sa ale vada týka iba časti Tovaru, je Kupujúci oprávnený požadovať iba výmenu tejto časti; ak to nie je možné, má Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy.
8.4.2 V prípade výskytu odstrániteľnej vady Tovaru, keď Kupujúci nemôže tento Tovar riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave Tovaru alebo pre väčší počet vád, má Kupujúci takisto právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu chybnej časti Tovaru. V tomto prípade sa môže Kupujúci takisto rozhodnúť využiť svoje právo na odstúpenie od Zmluvy.
8.4.3 Ak Kupujúci nevyužije svojho práva podľa čl. 8.4.1 alebo čl. 8.4.2 Podmienok, je oprávnený požadovať od Predávajúceho primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru. Právo na primeranú zľavu má Kupujúci aj v prípade, že mu Predávajúci nie je schopný dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, poprípade Predávajúci nebude schopný zabezpečiť predmetný nárok Kupujúceho v primeranej dobe, alebo ho bude možné vybaviť iba za cenu značných komplikácií pre Kupujúceho.
8.5 Ustanovenia podľa čl. 8.2 až 8.4 Podmienok sa nepoužijú pre:
8.5.1 Tovar predávaný za zníženú cenu kvôli výskytu vady;
8.5.2 vadu spôsobenú Kupujúcim, alebo vadu o ktorej Kupujúci vedel pred uzatvorením Zmluvy; 
8.5.3 opotrebovanie Tovaru spôsobeného jeho obvyklým používaním;
8.5.4 použitý Tovar, ak reklamovaná vada Tovaru odpovedá miere jeho používania alebo opotrebenia existujúceho už pri prevzatí Tovaru Kupujúcim; a 
8.5.5 Tovar, pri ktorom to vyplýva z jeho povahy.
8.6 Predávajúci na Tovar poskytuje záruku 24 mesiacov, pokiaľ z povahy zboží nevyplýva iná dielka záručnej doby v súlade s príslušnou legislatívou záruka je poskytovaná počas uvedenej doby. Kupujúci má v takomto prípade právo uplatniť svoje právo v tejto záručnej dobe. Kupujúci je oprávnený po Predávajúcom požadovať poskytnutie záručného listu alebo doklad o kúpe, ak to umožňuje povaha daného Tovaru.
8.7 Práva z chybného plnenia podľa Podmienok Kupujúci uplatňuje u Predávajúceho na adrese jeho sídla, alebo v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávaný tovar. Ak bude pre potreby záručných opráv pre daný Tovar určený podnikateľ odlišný od Predávajúceho, môže Kupujúci právo na záručnú opravu uplatniť u tohto podnikateľa.
8.8 Predávajúci, alebo ním určená osoba určí spôsob vybavenia reklamácie Tovaru podľa čl. 8.4 ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.  Reklamácia Tovaru bude Predávajúcim vybavená najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia. Ak k prevzatiu predmetu Reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia Reklamácie, tak lehoty na vybavenie Reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu Reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu Reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar. .. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie.
8.9 Po vybavení Reklamácie bude Kupujúci Predávajúceho informovať a vyzve ho k prevzatiu Tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení Reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu Reklamácie Predávajúcim.
8.10 V prípade neodbornej manipulácie s Tovarom v rozpore s dokumentáciou (návodom) stráca Kupujúci všetky nároky z vád (predovšetkým nároky podľa čl. 8.2 až 8.4 Podmienok).


9. Vedľajšie ustanovenie


9.1 Kupujúci berie na vedomie, že softwarové programy tvoriace Internetové stránky sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že sa nebude zúčastňovať akejkoľvek aktivity, ktorá by dovolila jemu alebo tretej strane protiprávne použiť alebo zasiahnuť do práva Predávajúceho riadne používať dané počítačové programy.
9.2 Kupujúci ďalej berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za prevádzku dátovej siete Kupujúceho, verejnej dátovej siete, prevádzku hardwaru Kupujúceho, stavu jeho softwaru a možnú škodu na technickom vybavení Kupujúceho spôsobenú treťou stranou.
9.3 Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 3 odst. 1 písm. n) Spotrebiteľského zákona 2.
9.4 Predávajúci je oprávnený k predaju Tovaru na základe živnostenského oprávnenia a kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu dozor nad dodržovaním Spotrebiteľského zákona 1 a Spotrebiteľského zákona 2.
9.5 Podľa zákona č. 289/2008 Zb., o používaní elektronickej registračnej pokladnice je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
9.6 Informácie o elektronickej evidencii tržieb a s tým spojené povinnosti Predávajúceho sú Kupujúcemu k dispozícii na internetových stránkach: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/erp.


10. Ochrana osobných údajov, obchodné aktuality a ukladanie cookies


10.1 Všetky potrebné informácie o ochrane osobných údajov (vrátane obchodných aktualít a cookies) v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES sú dostupné tu https://www.one2onediet.sk/ochrana-osobnich-udaju.


11. Rozhodné právo a riešenie sporov


11.1 Vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi právom Slovenskej republiky. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je Kupujúci zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých nie je možné sa zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovení čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).
11.2 Všetky spory súvisiace so Zmluvou budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.
11.3 V prípade sťažnosti sa môže Kupujúci bezplatne obrátiť na email: objednavky@cwp.cz, kedy sa s ním pracovník Predávajúceho pokúsi jeho sťažnosť vyriešiť.  K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je taktiež príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, ako reziduálny subjekt, tz. že je oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia  ústredný inšpektorát  Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Bajkalská 21/A, p. p. 29  827 99 Bratislava 27 , internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Pre riešenie spotrebiteľských sporov zo Zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim je takisto možné použiť on-line platformu dostupnú na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
11.4 Kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line) je Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské Nivy, 44/a  827 15 Bratislava Slovensko, internetová adresa: www.esc-sr.sk.


12. Záverečné ustanovenie


12.1 Kupujúci súhlasí s tým, že Predávajúci je oprávnený postúpiť svoje práva a pohľadávky zo Zmluvy tretej osobe.
12.2 Zmluva vrátane Podmienok bude archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nebude verejne prístupná.
12.3 Kontakt na Predávajúceho je: objednavky@cwp.cz, telefón: +421951022180 nebo +420734203746, adresa: Průmyslová 479, 252 61 Jeneč.
12.4 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22. 3. 2022 


V Jenči dňa 22. 3. 2022

 

 

Objednajte sa na nezáväznú vstupnú konzultáciu zadarmo ešte dnes!

Dohodnite si nezáväznú konzultáciu zadarmo ešte dnes!

Mám záujem o konzultáciu

Dohodnite si nezáväznú
konzultáciu zadarmo

Súhlasíte so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v súlade s VOP a nariadením GDPR

Mám záujem o zasielanie noviniek a akčných ponúk.

Nepodarilo sa odoslať formulár.
1Vyplňte formulár
2Zavoláme vám
3Stretnete sa s poradcom

Používate zastaraný prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.